Hướng dẫn tuyên truyền kỳ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)

Hướng dẫn tuyên truyền kỳ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trong tổ chức Công đoàn, đoàn viên công đoàn và Ngưòi lao động

– Tuyên truyền trong đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền tình cảm yêu mển, kính trọng của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền, làm rõ ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là đúng đắn, sáng tạo; tôn vinh, tri ân sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền trong đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người; khẳng định sức sổng trường tồn, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền kết quả qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” trong tổ chức công đoàn. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Công đoàn tromg tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả, sát hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhừng gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

 2. Tổ chức tuyền truyền:

 – Vận động trong đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm đãng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang mạng xã hội “Thủ Đức – xưa và nay”. “Công đoàn Thành phố Thủ Đức” và các trang Facebook, Zalo, Youtube, VCNet.vn,… tại công đoàn cơ sở.

 3. Thời gian thực hiện:

 – Đến hết ngày 15/6/2021

 

Link tải đề cương tuyên truyền:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11EVW18QSAUmjSwUzOQZ6mjt6U0Jg2OXA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*