Khi người lao động làm mất hoặc hư hỏng phương tiện bảo vệ cá nhân còn thời hạn sử dụng, giải pháp xử lý:

Categories: