Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong một tháng để làm công tác công đoàn mà vẫn được được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

Categories: