Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không chuyên trách sử dụng thời gian theo quy định của pháp luật để làm công tác công đoàn có được đơn vị sử dụng lao động trả lương hay không?

Categories: