Luật Công đoàn năm 2012 quy định: khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến quyền công đoàn thì xử lý như thế nào?

Categories: