Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

Categories: