Người sử dụng lao động được phép giao tiền cho người lao động để tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân.

Categories: