Theo Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đoàn phí công đoàn do do đoàn viên đóng tiền theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như thế nào?

Categories: