Theo Luật Công đoàn năm 2012, quy định: đối tượng nào sau đây có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn?

Categories: