Theo Luật Công đoàn năm 2012 quy định: kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng bao nhiêu % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Categories: