Trong trường hợp khẩn cấp cần phải di tản tập thể, cần phải:

Categories: