Sơ đồ tổ chức

Trở về trang chủ

Cán bộ phụ trách:

1. Đ/c Dương Châu Nam – 0933405435

2. Đ/c Đỗ Thành Non – 0907035079


a) Chức năng

– Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

– Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy đảng chế độ, chính sách đối với cán bộ.

b) Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.

– Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

– Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền: quản lý tổ chức bộ máy các CĐCS; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của công đoàn.

– Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị LĐLĐ TP tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên.

– Phối hợp Văn phòng Công đoàn trong việc tổng hợp các báo cáo và số liệu do các CĐCS gửi lên.

Số điện thoại: 37224763

Cán bộ phụ trách:

1. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền – 0909445229

2. Đ/c Hoàng Thị Kim Hương – 0933188448


1- Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế-xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong công nhân, viên chức, lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tham gia tổ chức, giám sát công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

2- Nhiệm vụ:

Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến công nhân, viên chức lao động và công đoàn theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên.

Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân.

Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo qui định của nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và cấp công đoàn cơ sở.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật công đoàn và các lĩnh vực khác có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động. Theo dõi, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, luật công đoàn. Tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động, nắm và quản lý bệnh nghề nghiệp, những người hưởng chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động.

Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm.

Tham gia và hướng dẫn công đoàn cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công; thực hiện vai trò đại diện trong tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Số điện thoại: 37224759

Cán bộ phụ trách:

Đ/c Lý Quốc Tài – 0925343338

Đ/c Nguyễn Thành Tâm – 0906349974

 


1. Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vj LĐLĐ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác pḥng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xă hội trong CNVCLĐ.

2.2. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt t́nh h́nh tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; tham mưu giúp Ban Thường vụ trong việc chống âm mưu diễn biến hoà b́ình của các thế lực thù địch; xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn.

2.3. Giúp Ban Thường vụ LĐLĐ Quận phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

2.4. Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lư nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ.

2.5. Phối hợp, nghiên cứu và hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

2.6. Tổ chức nghiên cứu dư luận, tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo Công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

Số điện thoại: 38966817

Cán bộ phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu – 0903859993

 


1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, b́nh đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và v́ sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

2.Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất chủ chương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách phụ vận của Đảng, Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2.2. Tham mưu, đề xuất các hoạt động v́ sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đ́nh, về giới, b́nh đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.

2.3. Phối hợp với các ban, đơn vị của TLĐ, các tổ chức và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

2.4. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban của LĐLĐ Quận nghiên cứu, triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp t́ình h́ình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ Quận .

Số điện thoại: 3 86961 041

Cán bộ phụ trách:

1. Đ/c Lê Chúc Triều Thủy – 0909136773

2. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thảo – 0938049075


1. Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lư ngân sách Công đoàn. Tổ chức quản lư tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước để nghiên cứu vận dụng xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ thu, phân phối, sử dụng, quản lư tài chính, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị kế toán tổng dự toán: Xây dựng, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, quản lư ngân sách cấp tổng dự toán Tổng Liên đoàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp công đoàn xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, quản lư ngân sách công đoàn của cấp ḿnh theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

2.3. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của chủ sở hữu tài sản Công đoàn đầu tư cho hoạt động kinh tế, chủ quản đầu tư xây dựng của Công đoàn và quản lư tài chính nguồn viện trợ không hoàn lại của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại: 38966817

Cán bộ phụ trách:

– Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền – 0909445229

– Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu – 0903859993

 


1. Chức năng: Giúp Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của UBKT-LĐLĐ Quận do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Quận thông qua. Chủ tŕ phối hợp với các ban của Liên đoàn lao động và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dơi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra và quy định của Liên đoàn Lao động Quận.

2.2. Theo dõi, hưỡng dẫn chỉ đạo, kiểm tra uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

2.3. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Quận.

2.4. Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương tŕnh công tác của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành LĐLĐ.

2.5. Theo dơi t́nh h́nh về tổ chức và cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.

2.6. Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra của LĐLĐ.

2.7. Giúp Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.