Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở?

Categories: