Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đại diện người lao động thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật?

Categories: