Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”?

Categories: