Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) đã bầu đồng chí nào làm chủ tịch?

Categories: