Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

Categories: