Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

Categories: