Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

Categories: