Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp?

Categories: