Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

Categories: