Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Categories: