Ít nhất 80% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 50% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Categories: