Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, phấn đấu đến năm 2030 có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể?

Categories: