Nhiệm kỳ 2018 – 2023, doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn trong cả nước đủ điều kiện ký mới bao nhiêu bản thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

Categories: