Nhiệm vụ và giải pháp nào sau đây được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”?

Categories: