Những cơ chế, chính sách nào Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 đề ra để đề xuất áp dụng cho thành phố Thủ Đức phát triển trong ngắn hạn và dài hạn?

Categories: