Nội dung “3 Xây – 3 Chống” trong Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 yêu cầu cán bộ công chức xây dựng bảng đăng ký học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chi Minh là?

Categories: