Nội dung nào được nêu trong nhóm “Nguồn ngân sách thành phố Thủ Đức” mà Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 đề ra?

Categories: