Nội dung nào không thuộc “chính sách quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” được Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đề ra?

Categories: