Nội dung nào không thuộc phạm vi “Tổ chức bộ máy của chính quyền của thành phố Thủ Đức” được Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đề ra?

Categories: