Nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ” trong Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng bảng đăng ký học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chi Minh với tinh thần gì”

Categories: