Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý, nhấn mạnh, gợi mở thêm một trong những nội dung nào sau đây để tổ chức Công đoàn Việt Nam thực hiện trong thời gian tới?

Categories: