Sau ngày thống nhất đất nước, Công đoàn hai miền Nam – Bắc tổ chức hội nghị hợp nhất vào tháng, năm nào? Tại đâu?

Categories: