Số lượng “cấp phó Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức” được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức kiến nghị nêu trong Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 là bao nhiêu người?

Categories: