Số lượng “cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc thành ủy Thủ Đức” được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức kiến nghị nêu trong Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 là bao nhiêu người?

Categories: