Theo khoản 1 Điều 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp hợp lệ khi?

Categories: