Theo khoản 1 Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thời gian hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời là bao nhiêu tháng?

Categories: