Theo khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; một trong những điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở là?

Categories: