“Tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố” được Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đề ra có bao nhiêu nhóm vấn đề?

Categories: