Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) được thành lập vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu?

Categories: